•  
 • +371 27733353
  write[@]3k.lv

  Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā organizētie pasākumi sadarbībā ar
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

  Gads Pasākumi Latvijā
  Dalībnieki
  2015 Neformālā klimata politikas sanāksme 110
  2015 Apvienotā Nacionālo teritoriālās kohēzijas kontaktpunktu sanāksme un pilsētu attīstības darba grupas sanāksme 90
  2015 E-prasmju konference 250
  2015 Neformālā Kohēzijas politikas direktoru sanāksme 80
  2015 Neformālā ES Vides ministru padome 320
  2015 ES Padomes darba grupas „J.1 Vides jautājumu darba grupa” (atašeju) neformālā sanāksme 80
  2015 Ekspertu grupa par tālāko rīcību klimata politikas jautājumos (EGFA) 30
  2015 Eiropas Savienības vides tiesību juristu sanāksme (NEEL) 40
  2015 Ietekmes uz vidi novērtējuma un stratēģiska ietekme uz vidi novērtējuma ekspertu sanāksme 55
  2015 Konference “SEMIC Riga 2015” 190
  2015 Ekspertu grupa par klimatu pārmaiņu samazināšanas līdzekļiem (EGI) 45
  2015 Konference “CONTACT Riga 2015” 175
  2015 Neformālā Ģenerāldirektoru, kas atbildīgi par teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem, sanāksme 100
  2015 Ekspertu grupa par pielāgošanos klimata pārmaiņām (EGA) 25
  2015 Ekspertu grupa par klimata pārmaiņu samazināšanos pasākumiem 35
  2015 Dabas konference „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana” 150
  2015 Ūdens un jūras direktoru sanāksme 110
  2015 EU Dabas direktoru sanāksme 75
  2015 Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla (ESPON) kontaktpunktu sanāksme 35
  2015 ESPON seminārs 150
  2015 Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās attīstības un pilsētu attīstības jautājumiem 250
  2015 Digitālās programmas Eiropai asambleja 600
  Pasākumi ārpus Latvija
  2015 Trešā starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes-politikas platformas plenārsēde. (IPBES-3) Bonna, Vācija 70
  2015 Īpašās darba grupas par Durbanas paplašinātās rīcības platformas (ADP) papildu sesija, Ženēva, Šveice 115
  2015 Konvencijas par cīņu pret pārtuksnešošanos /zemes degradāciju Pārskatīšanas un ieviešanas komitejas (CRIC) un Zinātnes un tehnoloģiju komitejas (CST) sanāksmes, Bonna, Vācija 50
  2015 Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām darba grupas sanāksme (OEWG) Bangkoka, Taizeme 60
  2015 Stokholmas konvencija par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem dalībpušu sanāksme, Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem dalībpušu sanāksme un Bāzeles konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu sanāksme (TRIPLE COP) Ženēva, Šveicē 150
  2015 12 Mitrāju konvencijas pušu konference. (Ramsar COP-12) Punta del Este, Urugvaja 50
  2015 ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 42.sesija, un Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 42.sesija, un  Īpašās darba grupas par Durbanas paplašinātās rīcības platformu (ADP) papildus sesija, Bonna, Vācija 120
  2015 Organizētas 21 klimata pārmaiņu ekspertu grupu sanāksmes Briselē, Beļģijā 30-50